fbpx

小學老師問:「點整pdf?」

有一日有個小學老師朋友問我,佢話校長叫佢把用Word打好的Report 轉做pdf格式send比佢,咁佢打開就可以睇到同print出來一樣樣喎...... 咁點整pdf呢? 其實,早在Microsoft...

開唔到RAR? 咩ZIP呀? 免費解壓縮軟件推介

有冇試過收到啲檔案個尾係RAR開唔到?又或者見有啲file分成十幾二十part唔知點開?其實RAR係眾多壓縮檔案格式中比較常見的一種,就好像更常見的ZIP也是一樣。 那其實咩係壓縮檔案呢?壓縮檔案其實就係把一個或多個檔案和資料夾,經過特定運算把所有內容打包,並把檔案總大小變小,成為一個新的檔案。 點解要壓縮呢?其實就只有一個目的,就是要方便在網絡上發放和傳送囉!壓縮檔案後,file size細咗,又可以一次過包含所有檔案和資料夾,send...